- پنجشنبه, 06 آذر 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

مهندس علیپور به عنوان شهردار جدید ایزدشهر معرفی شدند. مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جناب آقای مهندس يحيي علي پور (عضو شوراي مركزي مجمع عالي نخبگان مازندران و عضو كمیسیون پيشنهادات سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران) به عنوان شهردار جدید ایزد شهر معرفی شدند . مجمع عالی نخبگان مازندران برای این بزرگوار  آرزوي تعالي ، توفيق روز افزون و موفقيت  را دارد.